Публічна оферта

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – “Договір” або “Оферта” у відповідному відмінку) укласти Договір про надання інформаційних послуг, за яким Виконавець з однієї Сторони, та Замовник, який своїми діями на Веб-сайті виявив намір придбати послугу і оплатив вартість послуги (акцептував публічну оферту) з іншої Сторони, в подальшому іменовані разом “Сторони”, врегульовують правові відносини на умовах, викладеній в цій Оферті.

Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, умови цього Договору однакові для всіх.

Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї Оферти є вчинення дій по замовленню послуги за допомогою Веб-сайту crypternity.club та здійснення платежу в рахунок оплати замовленої послуги.

Прийняти пропозицію укладення Договору може будь-яка особа, яка зацікавлена ​​в послугах і володіє достатнім обсягом цивільної дієздатності.

 

I ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ВИКОНАВЕЦЬ —  суб’єкт господарювання, який здійснює свою підприємницьку діяльність з реалізації інформаційних послуг за допомогою розміщення інформації про істотні умови такої реалізації на Веб-сайті та який володіє достатнім обсягом прав і повноважень на підставі прав Автора або на підставі укладеного із Автором Договору про передачу невиключного права на використання творів.
Виконавцем за цією Офертою є суб’єкт господарювання, на розрахунковий рахунок якого зараховано оплату вартості інформаційних послуг від Замовника.

ЗАМОВНИК — особа яка прийняла акцепт цієї публічної оферти і отримала персональний доступ до Онлайн-курсу “Перший курс криптотрейдингу українською мовою”, має можливість переглядати і засвоювати текстовий та аудіовізуальний вміст (контент) вказаного Онлайн-курсу, приймати участь у сеансах відеоконференцій, отримувати усну інформацію від Виконавця та спікерів Онлайн-курсу.

ОНЛАЙН-КУРС — сумарний обсяг всіх аудіовізуальних творів Автора, який містить структуровану інформацію у формі тематично об’єднаних прикладних онлайн-уроків (вебінарів, відеоконференцій, майстер-класів), доступ до якого надається Замовнику після акцепту цієї Публічної оферти.

ВЕБ-САЙТ — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаної між собою і структурованої у межах адреси Веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням crypternity.club створений, зокрема, для укладення Договорів про надання інформаційних послуг Виконавцем, за допомогою ознайомлення Замовника з описом таких послуг на Веб-сайті.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОСЛУГА — сукупність дій, які вчиняються Виконавцем, тематичної інформації та профільних консультацій, які надаються Виконавцем, авторських матеріалів, доступ до яких надається Виконавцем Замовникові в рамках проходження Онлайн-курсу. Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет, шляхом надання персонального доступу до закритого групового каналу учасників у мобільному додатку для обміну електронними повідомленнями Telegram.

 

 II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо між Виконавцем та Замовником, за якими Виконавець за плату зобов’язується надати Замовникові комплекс інформаційних послуг, а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги, прийняти їх, а також дотримуватись інших обов’язків, визначених цією Офертою.

2.2. Обсяг інформаційних послуг, який надається Замовникові залежить від замовленого Пакету участі.

 

III ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

3.1. Акцепт оферти рівносильний укладенню двостороннього Договору в простій письмовій формі.

3.2. Замовник приймає оферту шляхом вчинення однієї з таких дій:

 • вчиненням дії, що свідчить про прийняття умов Договору на сторінці замовлення послуги на Веб-сайті;
 • оплатою на розрахунковий рахунок на підставі отриманих реквізитів від Виконавця, або оплатою вартості послуг, за допомогою електронного сервісу платіжної системи (інтернет-еквайрингу);

3.3. Прийняття умов Договору (акцепт оферти) означає беззастережне прийняття всіх його умов. Якщо Замовник не згоден з умовами Договору він повинен покинути Веб-сайт і припинити користуватися відповідними послугами.

3.4. Акцептом оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для того, щоб прийняти ствердне рішення про укладення Договору.

 

IV ОПЛАТА ПОСЛУГ, УМОВИ РОЗРАХУНКУ

4.1. Вартість послуг зазначається на Веб-сайті разом з описом послуги, зазначенням обсягу послуги та акційними умовами, у випадку їх наявності.

4.2. Розрахунок проводиться у національній валюті — гривні, шляхом визначення еквіваленту курсу гривні до долару США на момент оплати, згідно правил конвертації валюти платіжної системи.

4.3. У момент здійснення оплати, Замовник самостійно сплачує будь-які додаткові комісії емітента банківської картки та комісію платіжної системи.

4.4. Якщо за час споживання інформаційних послуг Виконавця Замовником не було заявлено письмової Претензії стосовно якості наданих послуг, інформаційні послуги вважаються наданими належним чином та у повному обсязі.

4.5. За бажанням однієї зі Сторін, сторони можуть оформити надання інформаційних послуг Актом приймання-передачі наданих послуг. Відповідний Акт може бути складено письмово або у електронній формі — шляхом підписання за допомогою накладення електронно-цифрового підпису.

 

V ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності для Сторін з моменту акцепту оферти і діє до:

 • завершення надання інформаційних послуг Виконавцем;
 • або розірвання Договору за згодою сторін;
 • або розірвання за ініціативою Виконавця, у випадку та на умовах, що встановлені цим Договором.

5.2. Зобов’язання Виконавця з надання доступу до матеріалів Онлайн-курсу та закритого групового Telegram-каналу для учасників, діють протягом часу, визначеного на Веб-сайті Онлайн-курсу (тривалість потоку). По завершенню вказаного строку, зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними, а Договір — припиненим.

5.3. Зобов’язання Замовника з дотримання прав інтелектуальної власності діють безстроково, незалежно від чинності цієї Публічної Оферти.

 

VI ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

 • Отримувати інформаційні послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Публічним Договором;
 • Під час споживання інформаційних послуг, отримувати необхідну інформацію та допомогу від Виконавця.

 

Замовник зобов’язаний:

 • У повному обсязі здійснити розрахунок за замовлені інформаційні послуги;
 • Добросовісно виконувати вказівки та рекомендації Виконавця, які стосуються проходження Онлайн-курсу;
 • Дотримуватись вимог цієї Публічної Оферти в частині захисту прав інтелектуальної власності;
 • Не допускати вчинення дій, спрямованих на умисне псування ділової репутації Виконавця.

 

VII ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

 • Отримувати від Замовника своєчасну та в повному обсязі оплату за Договором;
 • В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав визначених Договором;
 • Змінювати в односторонньому порядку умови цього Публічного Договору, опублікувавши відповідні зміни на Веб-сайті.

 

Виконавець зобов’язаний:

 • Надавати Замовнику послуги, відповідно до умов цього Публічного Договору.

 

VIII РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ЗІ СТОРОНИ ЗАМОВНИКА

8.1. Одностороннє розірвання Договору Замовником не допускається.

8.2. У випадку, якщо після отримання доступу до закритого групового каналу учасників у мобільному додатку для обміну електронними повідомленнями Telegram, Замовник з будь-яких причин самостійно прийняв рішення відмовитись від подальшого проходження Онлайн-курсу Замовник має право вимагати повернення сплачених грошових коштів на користь Виконавця, якщо з моменту отримання доступу пройшло не більше 5 (п’яти) робочих днів. В такому разі грошові кошти перераховуються на картковий або розрахунковий рахунок Замовника за винятком сплачених банківських комісій чи комісій платіжних систем Виконавця, у строк не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання вимоги Замовника про повернення коштів на адресу електронної пошти Виконавця.

 

IX ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1 Виконавець повідомляє, що Онлайн-курс загалом та його окремі складові частини є об’єктами інтелектуальної власності та захищені авторськими правами.

9.2. Доступ Замовнику до придбаного Онлайн-курсу, його матеріалів та інформації, не передбачає права Замовника передавати доступ до Онлайн-курсу третім особам.

9.3. Виконавець надає Замовникові невиключну, обмежену, відкличну ліцензію на доступ до матеріалів Онлайн-курсу без права субліцензування. Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на матеріали Онлайн-курсу та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені цим Публічним Договором.

9.4. Вчинення зі сторони Замовника умисних чи необережних дій чи бездіяльності, які спричинили розголошення, витік чи втрату інформації або її частини у публічний доступ або у несанкціонований приватний доступ третіх осіб, є порушенням прав інтелектуальної власності.

9.5. Порушенням авторських прав, зокрема, слід вважати вчинення Замовником дій з надання доступу до Онлайн-курсу за плату або на безоплатній основі третім особам, несанкціоноване копіювання відеозаписів, в тому числі з метою продажу вказаної інформації як власної, вчинення дій, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до Онлайн-курсу чи його частин тощо.

9.6. Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення вмісту Онлайн-курсу суворо заборонено.

9.7. У випадку виявлення факту вчинення зі сторони Замовника дій чи бездіяльності, які призвели до розголошення, витоку, втрати інформації, яка надається в рамках Онлайн-курсу або надання доступу до Онлайн-курсу третім особам за плату або на безоплатній основі, іншого порушення прав інтелектуальної власності, Виконавець має право застосувати відносно Замовника санкції, передбачені цією публічною Офертою.

 

X САНКЦІЇ

10.1. У випадку, якщо Замовник допустив порушення прав інтелектуальної власності, Виконавець має право:

 • заблокувати Замовникові доступ до Онлайн-курсу (унеможливити подальше проходження Онлайн-курсу Замовником), у випадку наявності достовірних даних та доказів вчинення Замовником будь-якого порушення прав інтелектуальної власності;
 • вимагати від Замовника негайного припинення вчинення порушення прав;
 • звернутись до компетентних органів державної влади з метою захисту порушеного права.

10.2. Застосування санкцій відносно Замовника є правом Виконавця і санкції можуть бути повністю або частково застосовані відносно Замовника на власний розсуд Виконавця.

10.3. Замовник має право заявити про незгоду із застосованими відносно нього санкціями повністю або частково, повідомивши про таку незгоду Виконавця письмово або засобами електронного зв’язку.

 

XI ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних з такою метою:

 • для ідентифікації Замовника;
 • для безпосереднього надання інформаційних послуг;
 • для таргетування рекламних оголошень;
 • для відправки електронної кореспонденції (повідомлення про новини, акції або спеціальні пропозиції);
 • для зберігання інформації в CRM-системі (базі даних клієнтів).

11.2. Виконавець має право на надання доступу до персональних даних Замовника, у випадку залучення підрядників для надання послуг та організації рекламних кампаній. Підрядники можуть отримати доступ до частини персональних даних Замовника.

11.3. Виконавець гарантує, що здійснюватиме всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих від Замовника будь-якими третіми особами.

11.4. Згода на зберігання та обробку персональних даних має необмежений термін дії.

11.5. Дані та інформація, яку має право збирати та оброблювати Виконавець:

 • інформація, яку надає Замовник: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, адреси соціальних мереж, стать, інформація про місце навчання чи роботи тощо;
 • інформація про придбані Замовником послуги, стан проходження Онлайн-курсу;
 • дані, що автоматично генеруються внаслідок користування Веб-сайтом: дата і час відвідування Веб-сайту, переглянуті сторінки, переходи за посиланнями, пошукові запити, файли cookies тощо;
 • дані про технології, які використовує Замовник для доступу до Веб-сайту: про інтернет-провайдера, IP-адресу, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовуються для доступу до Веб-сайту.
 • дані, необхідні для функціонування сервісів таргетування реклами.

 

XII ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

12.1. Виконавець не гарантує, що проходження Замовником Онлайн-курсу принесе Замовникові заявлений результат, оскільки наявність або відсутність заявлених результатів проходження Онлай-курсу не повною мірою залежить від Виконавця.

12.2. Результати різних Замовників можуть сильно відрізнятися при проходженні одного і того ж Онлайн-курсу, залежно від обсягу докладених зусиль, дисциплінованості Замовника, якості підходу до освоєння інформації та її практичного застосування, особистих вмінь Замовника.

12.3. Виконавець не несе відповідальності за наслідки дій чи бездіяльності Замовника, які настали під час або після проходження Замовником онлайн-курсу Виконавця, в тому числі — за результати інвестування власних коштів, купівлі/продажу віртуальних активів, криптовалют, практичного застосування Замовником порад фінансового характеру.

12.4. Незгода з думкою або позицією спікерів, авторів контенту, який є складовою частиною Онлайн-курсу не є підставою для одностороннього розірвання цієї Публічної Оферти зі сторони Замовника.

12.5. Виконавець не несе відповідальність за порушення строків надання послуг або ненадання послуг, у випадку, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили.

12.6. Сумарний обсяг фінансової відповідальності Виконавця обмежується сумою, сплаченою Замовником в якості оплати послуг за цією Офертою.

 

XIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час замовлення послуг.

13.2. У разі виникнення будь-яких спорів, Сторони повинні вживати заходів позасудового врегулювання, шляхом проведення спільних консультацій, направлення досудових вимог, претензій і надання відповідей на такі вимоги, претензії у строк до 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання.

13.3. До цього Договору застосовуються норми та вимоги законодавства України.

13.4. Всі вказані Замовником засоби зв’язку є належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору.

13.5. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі, які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ походить від сторони договору.

13.6. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює її справжнє волевиявлення і намір укласти, змінити чи розірвати домовленості у відповідності до значення тієї чи іншої дії, визначеної Договором.

13.7. Реквізити безпосереднього Виконавця (постачальника послуг — сторони укладеного договору Публічної оферти) зазначається у виставленому Замовнику рахунку на оплату або електронному інвойсі платіжної системи (інтернет-еквайрингу).

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець Буц Андрій Олександрович

Місцезнаходження: Україна, м. Кропивницький, вул. Садова, 88г

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3510405212

Банківська інформація:

Р/р UA223220010000026000320025588 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”
Податкова інформація: Виконавець є платником єдиного податку 2 групи.

Контактна інформація: +380959199673, електронна пошта:  buts737@gmail.com

 

ФОП Свєнціцкий Владислав Віталійович

Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Танкістів, 11-А

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3722405811

Банківська інформація:

UA123220010000026008320083890 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Податкова інформація: Виконавець є платником єдиного податку 2 групи.

 

Фізична особа-підприємець Прокопець Вадим Юрійович

Місцезнаходження: Україна, с. Маломихайлівка, Покровського району, Дніпропетровської області

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3540300176

Банківська інформація:

Р/р UA223220010000026000320025588 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”

Податкова інформація: Виконавець є платником єдиного податку 2 групи.

ІНН 3510405212
ФОП Буц Андрій Олександрович

Пошта

buts737@gmail.com

© 2022 Crypternity. All Rights Reserved.

ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ?

Потрібна консультація?

Потрібна консультація?

Потрібна консультація?

Оберіть зручний час для участі і натисніть кнопку "Взяти участь"